Facultat de Ciències Socials de Manresa

 

Estructura organitzativa

Degana: Dra. Sílvia Mas

 

Director dels estudis d'Administració i Direcció d'Empreses: Jordi Conca

Directora dels estudis de Mestre d'Educació Infantil: Montserrat Pedreira

 

Secretària de facultat: Laura Paños

 

Estudis

Graus

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Grau en Mestre d'Educació Infantil

 

 

Estructures de suport a l'activitat acadèmica

Lab 0_6, Centre de descoberta, recerca i documentació per a l'educació científica a les primeres edats

Servei d'Emprenedoria. La concepció particular de l'emprenedoria i del procés de creació d'una empresa d'UManresa es tradueix, també, en un model propi d'atenció a l'emprenedor que s'aplica al seu servei.

 

Indicadors de qualitat

En el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials es recullen i analitzen cada curs acadèmic els indicadors que estableix AQU per a la millora contínua de les titulacions. Els indicadors s’ofereixen per a cada titulació i aporten dades sobre el perfil dels alumnes, l’accés i la matrícula, la docència i el professorat, els resultats acadèmics, la satisfacció dels grups d’interès i la inserció laboral. Aquestes taules d’indicadors formen part dels Informes de seguiment de titulació i de centre.

 

Consulteu els informes de seguiment de centre i els indicadors de les titulacions de grau [>]

 

Contacteu amb la secretaria de la Facultat de Ciències Socials