Unitat de Qualitat

La Unitat de Qualitat del Campus Manresa de la UVic-UCC, creada el març de 2009, treballa de manera coordinada amb  l’Àrea de qualitat del Campus Vic.  Les seves principals funcions són:

 

  • Impulsar, difondre i donar suport a la cultura de la qualitat a la universitat, a partir de l'explicitació i documentació de processos i procediments.
  • Elaborar, implantar i fer un seguiment del SGIQ, conjuntament amb tots els departaments i serveis de la universitat.
  • Vetllar pels processos d’avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) de les titulacions.
  • Impulsar i donar suport a l’avaluació i acreditació del PDI, tan interna com externa.
  • Promoure la difusió de les accions portades a terme en matèria de polítiques de qualitat, avaluació i innovació a UManresa amb l'objectiu de garantir la transparència.
unitat qualitat

avaluació

Avaluació de les titulacions

Les titulacions oficials segueixen uns processos d’avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb l’establert per les agències de qualitat externes.

 

Més informació sobre aquests processos al web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya [>]

 

Des de la Unitat de Qualitat es participa en cadascun d’aquests processos del cicle de vida de la titulació:

 

  • Col·laboració en la redacció de les memòries a verificar.
  • Seguiment de les titulacions implantades a partir d’indicadors quantitatius, qualitatius i resultats acadèmics. Aquest seguiment es reflecteix en els Informes de seguiment de titulació i de centre.
  • Elaboració, implantació i seguiment del SGIQ, en col·laboració amb els diferents àmbits i departaments de la universitat, per garantir la qualitat, l’anàlisi i la millora contínua de les titulacions.
  • Col·laboració en la sol·licitud de modificacions que es considerin oportunes, fruit del procés d’anàlisi i seguiment de les titulacions.
  • Suport en el procés d’acreditació de les titulacions. 

Avaluació del personal

El Personal docent i investigador del centre és avaluat internament a través del Manual d’avaluació del professorat, basat en el programa Docentia.

 

Quant a l’avaluació externa del professorat, des de la Unitat de Qualitat es dóna suport al professorat per a tramitar la sol·licitud d’acreditació en totes les categories a les agències de qualitat AQU o ANECA. Des de la Unitat de Qualitat s’ofereix la possibilitat de fer una avaluació prèvia del currículum vitae per determinar la millor opció d’acreditació.


indicadors

En el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials es recullen i analitzen cada curs acadèmic els indicadors que estableix AQU per a la millora contínua de les titulacions.

 

Els indicadors s’ofereixen per a cada titulació i aporten dades sobre el perfil dels alumnes, l’accés i la matrícula, la docència i el professorat, els resultats acadèmics, la satisfacció dels grups d’interès i la inserció laboral. Aquestes taules d’indicadors formen part dels Informes de seguiment de titulació i de centre.

 

A continuació es poden consultar:

 

- els Informes de seguiment de centre i els indicadors de les titulacions de grau impartides a la Fundació Universitària del Bages, com a centre adscrit a la UAB.

- els Informes de seguiment de centre i Plans de millora de la qualitat de les Facultats del Campus Manresa de la UVic-UCC.

 

Informes de Seguiment i Indicadors de la Fundació Universitària del Bages

 

Informe de seguiment de la FUB 2010-2011 [>]
Informe de seguiment  de la FUB 2011-2012 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2012-2013 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2013-2014 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2014-2015 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2015-2016 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2016-2017 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2017-2018 [>]

 

Indicadors del Grau en Infermeria [>]
Indicadors del Grau en Fisioteràpia [>]
Indicadors del Grau en Podologia [>]
Indicadors del Grau en Logopèdia [>]
Indicadors del Grau en Educació Infantil [>]
Indicadors del Grau en Gestió d´Empreses [>]

 

Informes de seguiment i Plans de Millora UManresa

 

Curs 15-16

ISC Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 16-17

ISC Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 17-18

ISQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 18-19

ISQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 19-20

ISQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Per a més informació a nivell de titulació es pot consultar la pàgina web de Qualitat de cada títol:

Pàgina web de Qualitat de Fisioteràpia [>]
Pàgina web de Qualitat d’Infermeria [>]
Pàgina web de Qualitat de Podologia [>]
Pàgina web de Qualitat de Logopèdia [>]
Pàgina web de Qualitat d’ADE [>]
Pàgina web de Qualitat d’Educació Infantil [>]
Pàgina web de Qualitat del Màster Universitari en Simulació [>]
Pàgina web de Qualitat del Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic [>]

 

Estudis d'Inserció Laboral

 

Per obtenir més informació sobre les taxes d’inserció laboral es poden consultar els estudis d’inserció laboral que ha realitzat la Fundació Universitària del Bages.

 

Estudi d´inserció laboral dels cursos 2005/2006 i 2006/2007 [>]
Estudi d´inserció laboral dels cursos 2007/2008 i 2008/2009 [>]
Estudi d´inserció laboral dels cursos 2009/2010 i 2010/2011 [>]
Estudi d´inserció laboral del curs 2012/2013 [>]
Estudi d'inserció laboral del curs 2013/2014 [>]
Estudi d'inserció laboral del curs 2014/2015 [>]
Estudi d'inserció laboral del curs 2015/2016 [>]

 

Estudi d'inserció laboral del curs 2016/2017

Grau en ADE [>]

Grau en Educació Infantil [>]

Grau en Fisioteràpia [>]

Grau en Infermeria [>]

Grau en Logopèdia [>]

Grau en Podologia [>]

Màster en Metodologia de la Simulació [>]


SGIQ

El sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) és una peça clau en la validació de les titulacions universitàries oficials i en el funcionament dels centres docents de la UVic-UCC. A més, és un dels requisits que s'estableixen en les diferents normes que regulen aquests ensenyaments.

 

D'una banda, des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, els Reials decrets 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual es va avaluar, en el cas de la UVic-UCC, en l'etapa de verificació del sistema l'any 2008. D'altra banda, des de 2015, el Reial Decret 420/2015 estableix l'acreditació institucional en què la certificació de la implantació de l'SGIQ és l'eix central d'aquest reconeixement.

 

Per això, els centres docents de la UVic-UCC garanteixen que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la impartició de les titulacions que ofereixen, complint amb la seva política de qualitat a través dels seus propis SGIQ formalment establerts i públicament disponibles.

 

 

SGIQ UVic-UCC [>]

Mapa de processos [>]

Processos i Procediments [>]

 


personal

Coordinadora de Qualitat
LAURA LLOBET RIBAS
lllobet@umanresa.cat

Tècnica de Qualitat
ESTEFANIA RUIZ MOLINA
eruiz@umanresa.cat

Contacta'ns per correu-e o al telèfon 93 877 41 79