Pràctiques CFGS Administració i Finances

Les pràctiques del cicle formatiu es porten a terme d'acord amb la normativa específica que es desenvolupa en la resolució de la Direcció General Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial que estableix les instruccions d’aplicació de la normativa de la formació en centres de treball (FCT).

 

El cicle formatiu permet diferents opcions:

 

Opció clàssica: realitzar les 416 hores de pràctiques en una empresa o entitat, per tal de poder acreditar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT). Com a centre formatiu, podem realitzar convenis de col·laboració amb centres i entitats d’arreu de Catalunya.

 

Opció clàssica amb mobilitat: cursar les FCT en una altra comunitat autònoma o en un altre país de la Unió Europea.

 

Alternança amb formació dual: estudiar i treballar en una empresa o entitat esportiva alhora, ja sigui com a treballador assalariat o becari. En aquests casos, l’alumne no només realitza les FCT a l’empresa, sinó que també el projecte en administració i finances quedarà acreditat per aquesta via. En conjunt són 1.000 hores d’activitat a l’empresa, adquirint molta més experiència professional.

 

Alternança amb formació dual i amb mobilitat: implica cursar el cicle en tres anys, en la majoria de casos, per tal de fer-ho compatible amb la resta d’assignatures.