Pla estudis CFGS Educació Infantil

Tècnic superior en Educació Infantil

El Cicle Formatiu d’Educació Infantil té una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics. 

Mòduls professionals (MP) – 1r curs

MP1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social – 99 h
MP2 Didàctica de l’educació infantil – 165 h
MP3 Autonomia personal i salut infantil – 132 h
MP4 El joc infantil i la seva metodologia – 165 h
MP6 Desenvolupament cognitiu i motriu – 132 h
MP7 Desenvolupament socioafectiu – 99 h
MP10  Formació i orientació laboral – 66 h
MP13 Formació en centres de treball *

Mòduls professionals (MP) - 2n curs

MP5 Expressió i comunicació – 198 h
MP08 Habilitats socials – 132 h
MP09 Primers auxilis – 66 h
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora – 66 h
MP12 Projecte d'atenció a la infantesa – 231 h
MP13  Formació en centres de treball* – 449 h

 

*El mòdul professional de formació en centres de treball té una durada de 449 h. S’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb el món educatiu com a treballador/a, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.

 


*El mòdul professional de formació en centres de treball té una durada de 449 h. S’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb el món educatiu com a treballador/a, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.

 

Pels alumnes que realitzen l’estada a l’empresa en la modalitat de formació en alternança dual, la durada ordinària és de 1.000 hores, mentre que pels que no segueixen aquesta modalitat, l’estada a l’empresa a través de la formació en centres de treball és de 449 hores.

 

El seguiment i l’avaluació de la formació en alternança dual, estableix la qualificació dels mòduls professionals de Formació en Centres de Treball i Projecte d’atenció a la infantesa, corresponents a 680 hores del currículum i al 34% de la durada horària del cicle formatiu.

 

Documents

REAL DECRET 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims.