Pla estratègic de la FUB

El món universitari està experimentant una gran transformació, en els darrers anys: la tendència a l’especialització, la creació de campus d’excel•lència, un enfocament prioritari vers l’eficiència, la concentració progressiva dels estudis o l’increment de l’orientació cap a les necessitats de les empreses. Aquests canvis responen, en general, a la voluntat d’avançar cap a un model universitari sostenible, eficient i sensible a les demandes del mercat laboral.

 

La FUB no és aliena a aquests canvis i és per respondre-hi de manera adequada que formula els seus Plans estratègics després d’un procés de reflexió interna. Aquests documents descriuen l’escenari de futur a mig termini que li ha de permetre elaborar la seva pròpia fórmula de creixement sostenible.

 

Missió, visió i valors

Missió

La Fundació Universitària del Bages promou el creixement personal i professional mitjançant un projecte de formació universitària sostenible, innovador i de qualitat, en col•laboració amb altres institucions i adequat a les necessitats de l’entorn.

Visió

La FUB és el centre universitari de referència del seu àmbit territorial d’influència, reconegut com a model propi i diferencial, que es concreta en una docència i transferència de coneixement de qualitat que integra en la seva formació un professorat amb àmplia experiència professional i un model de pràctiques diversificades i enriquidores.
Està orientat a la formació integral dels seus alumnes amb alta competència en els estudis de salut, educació i empresa.
Fomenta la seva ocupabilitat gràcies a la forta vinculació amb les necessitats del territori; a un equip de persones implicades i creatives; i a una organització que genera aliances de valor amb el seu entorn, que és capaç d’adaptar-se als canvis, que està oberta a la societat i que basa la seva actuació en els principis de sostenibilitat, confiança, coresponsabilitat, transparència i respecte.

Valors

• Creativitat, innovació, repte i esperit emprenedor com a eixos de l’impuls professional i institucional.
• Implicació, respecte, tolerància, solidaritat i confiança com a base de la relació entre els professionals, els alumnes i la institució.
• Excel•lència en la formació, qualitat, diferenciació de l’oferta i millora continuada dels serveis com a constant.
• Autonomia de gestió mitjançant la participació i la descentralització de la presa de decisions.
• Responsabilitat social i compromís permanent de la Fundació, que es tradueix en accions amb un impacte positiu en l’entorn.
• Col•laboració, cooperació i treball en equip com a dinàmica habitual dels integrants de la institució per adaptar-se als canvis de l’entorn.
• Participació activa del personal i dels alumnes fomentada de manera contínua i sistemàtica.
• Diàleg com a base de la cooperació i la resolució de conflictes.
• Coresponsabilitat de totes i cadascuna de les persones que formen part de la FUB sobre el seu present i el seu futur.

Consulta els plans estratègics

La responsabilitat social corporativa a la FUB