Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient
Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

MISSIÓ

La missió de la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient és generar, difondre i transferir coneixement sobre la seguretat del pacient, a través de l'ús de la simulació i de la innovació docent, en tots els àmbits assistencials per a la millora de la pràctica clínica i l'atenció integral i avançada dels pacients.

Històric Càtedra Simulació

VISIÓ

La càtedra SIM-SEP vol convertir-se en motor del desenvolupament d'activitats docents, d'investigació aplicada, d'innovació i transferència del coneixement, per tal de promoure noves pràctiques assistencials, més eficients, més innovadores i més segures.

 

VALORS

Els valors que regeixen la càtedra són:

>> El compromís amb el ciutadà, com a pacient, com a objectiu i com a referent de les activitats assistencials.

>> La col·laboració i cooperació entre els diferents actors: investigadors, professionals sanitaris d’atenció primària, de centres hospitalaris i de salut pública, entitats socials, ajuntaments, Generalitat de Catalunya i amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya com a element nuclear des del seu Campus Manresa.

>> La participació col·lectiva dels diferents actors en la definició dels objectius i la planificació de les activitats.

>> L'arrelament al territori del Bages, l'Osona i la Catalunya Central i Interior com a escenari de desplegament de les seves actuacions, oberta a col·laboracions amb altres grups catalans, estatals i internacionals.

>> La translació de la recerca en programes de simulació i seguretat dels pacients de qualitat, eficiència i sostenibilitat.

>> El professionalisme com a principi dinamitzador de les activitats.

>> L'ètica i la integritat com a nucli central de la docència i la recerca.

>> La transparència en la gestió de la Càtedra i les seves activitats.

>> La qualitat docent i de la recerca com a principi rector de totes les activitats realitzades per la càtedra.

Presentació de la càtedra SIM-SeP

LA SEGURETAT DEL PACIENT

 

La seguretat del pacient és una dimensió de la qualitat assistencial que busca reduir i prevenir els riscos associats a l’atenció sanitària. La seva rellevància neix de l’imperatiu ètic de “primer de tot, no fer mal” i, del convenciment que no és acceptable que un pacient presenti danys derivats de l’atenció sanitària rebuda, de la qual s’espera que sigui curadora i proporcioni confort i qualitat de vida. Si bé l’error humà pot aparèixer, cal adoptar les mesures per tal que les causes que el produeixen siguin reduïdes de forma sistemàtica.

 

Un dels aspectes més importants en la seguretat del pacient és la prevenció dels esdeveniments adversos en l’atenció sanitària. Normalment, quan es parla d’esdeveniment advers es fa referència a les conseqüències negatives d’una intervenció sanitària que, de forma no intencionada, causa algun dany al pacient. Sovint requereix més dies d’hospitalització, més medicació o noves intervencions, i en conseqüència ocasiona un patiment al pacient, familiars i professionals sanitaris que l’han atès i encareix el procés sanitari de forma significativa.

 

Els estudis realitzats fins ara mostren que la magnitud dels problemes derivats de les deficiències en la seguretat és elevada. S’estima que entre 44.000 i 98.000 persones moren cada any a causa dels problemes de seguretat atribuïbles a l’atenció sanitària als EUA. A Espanya, l’estudi ENEAS (2006) va mostrar que fins el 9% dels pacients ingressats en un hospital pateixen algun esdeveniment advers relacionat amb l’atenció sanitària, sent l’ús de medicaments la principal causa identificada amb un 37% del total de causes seguida per la infecció relacionada amb l’atenció sanitària (25%) i per l’aplicació de tècniques i procediments (25%). A l’atenció primària, s’ha observat una prevalença d’esdeveniments adversos del 19‰, el 48% relacionats amb la medicació.

 

Segons un estudi realitzat en el nostre context, Catalunya, s’estima que un 7,4% dels pacients ingressats en hospitals presenten un esdeveniment advers i que quasi el 50% es podien haver previngut. Malgrat que la major part dels pacients van patir una lesió recuperable, un 8,6% dels esdeveniments considerats prevenibles van ocasionar una discapacitat permanent i un 5,6% es van morir. Aproximadament un 23% dels esdeveniments adversos van ser infeccions relacionades amb l’atenció sanitària.

 

Els esdeveniments adversos són una causa important de despesa sanitària. S’ha estimat que suposen aproximadament un 6,7% de la despesa sanitària total dels hospitals i, a Espanya, tenen un cost d'oportunitat superior a 1.000 milions d’euros anuals. Això significa que, si s’eliminessin, la sanitat podria destinar aquests recursos a d’altres millores de la qualitat en l’atenció.

 

L'Any 2005, impulsat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i en línia amb l’estratègia de l’OMS, es va desenvolupar l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients de Catalunya per establir una xarxa de grups d'interès (integrada per centres sanitaris, institucions, organitzacions patronals, societats científiques i col·legis professionals del sector salut) que s'impliquessin en la promoció de la seguretat. Un element estratègic per garantir que l’atenció sanitària que reben els ciutadans de Catalunya esdevingui segura és la implantació de la cultura de la seguretat als centres sanitaris.

La simulació, com a metodologia docent, es fonamenta en diferents punts de vista sobre l'aprenentatge: experiencial, constructivista i col·laboratiu. Resulta bàsic conèixer-los per entendre i assolir aquesta nova mirada. Només així podrem aprofundir en l'optimització del cicle d'aprenentatge que es viu amb la simulació.

 

Les tècniques de simulació han mostrat ser efectives per a la millora de la capacitació professional i el treball en equip en molts aspectes dels processos assistencials. Són molts els factors contribuents i les causes dels errors a l’atenció sanitària que poden treballar-se des de l’eina de la simulació clínica. Des d’aspectes més competencials i d’habilitats, fins a habilitats no tècniques, de comunicació, organització i de treball en equip.

 

En aquest sentit i relacionat amb l’àmbit de la docència i la formació, és important posar en valor la simulació, com a eina d’aprenentatge que genera un espai i situació el més semblant a la realitat, que incorpora mitjans tècnics audiovisuals que permeten practicar, analitzar i reflexionar amb l’ajut d’un professional expert, sobre la formació en habilitats dels professionals de les Ciències de la Salut. La simulació com a element d’aprenentatge a partir de la pròpia experiència. Per altra banda, posar també en valor la seguretat del pacient, com a estratègia formativa orientada a disminuir els riscos innecessaris en l’atenció sanitària.

 

Finalment, relacionat amb l’àmbit de la recerca i la innovació cal posar en valor els aspectes relacionats amb la recerca en seguretat de pacients, aportant l’evidència científica que justifiqui la implantació d’estratègies i bones pràctiques en el camp de la seguretat de l’atenció sanitària i, per altra banda, posant en valor la simulació com a element que possibilita la realització de projectes amb risc zero. 

 

En aquesta mateixa línia, serà rellevant la recerca en mètodes d’aprenentatge amb simulació, aprofundint mitjançant programes de recerca que apliquin noves tecnologies per l’àmbit del pacient. En paral·lel, considerant el potencial de la simulació com a motor de la innovació, és una bona eina per provar si altres maneres de fer, poden ser més efectives i eficients.

Presentació "Simulación y seguridad de paciente" de José Quintilla

CONTACTA AMB LA CÀTEDRA

Direcció: Dra. Carmen Gomar

Campus Manresa

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

T. 93 877 41 79

catedrasimulacio@umanresa.cat

 

Subscriu-te a la SIM-News, la newsletter de Simulació

* camps obligatorisLes dades que ens proporciona seran incorporades al fitxer Servei d’informació, creat per la Fundació Universitària del Bages. S’utilitzaran per a atendre la seva petició i enviar-li la informació sol·licitada, si és el cas. Entenem que, omplint aquest formulari, ens autoritza a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la Fundació (Avinguda Universitària, 4-6, Manresa).