Unitats administratives

Les unitats administratives de la FUB són un conjunt de serveis, dirigits a la comunitat universitària (alumnat, professorat i PAS)

Aquestes unitats donen suport a la formació acadèmica i ofereixen serveis en àmbits tan diversos com la gestió acadèmica, la informàtica, els recursos humans i econòmics, i les infraestructures de la universitat, entre d'altres.

Gestió acadèmica

Gestió acadèmica

La Gestió Acadèmica de la FUB és el servei que s'ocupa de la planificació i la gestió del conjut de processos relacionats amb:
 

 • L'accés a la universitat i la matriculació
 • Gestió econòmica de la matrícula
 • Gestió de beques i ajuts
 • Tràmits i processos propis que configuren l'expedient acadèmic de l'estudiant: emissió de certificats, reconeixement de crèdits, canvis a la matrícula...
 • Expedició de títols oficials i de postgrau
 • Suport a l'equip docent dels estudis
 • Compulsa de documents
   

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de les 8h a 20h
 

A través del correu electrònic a la següent adreça:
secretariaacademica@umanresa.cat

Sistemes d'informació

Sistemes d'informació

El departament de Sistemes d’Informació és l’encarregat de mantenir les infraestructures tecnològiques que la institució posa a disposició de la comunitat universitària per tal que puguin desenvolupar les seves tasques acadèmiques.
 

Aquestes infraestructures actualment es composen de:
 

 •  Dues les aules d’informàtica amb 20 ordinadors cadascuna.
 •  Una xarxa wifi amb cobertura a tot l’edifici i que permet l’accés lliure a internet.
 •  Ordinadors i video-projectors a totes les aules.
 •  Ordinadors a tots els despatxos del personal docent i d’administració i serveis.
 •  Una intranet, que permet, entre altres, accedir als materials i comunicar-se amb el professorat.
 •  Un conjunt d’aplicatius, externs o de desenvolupament propi, que donen suport a les tasques docents i administratives.

Gestió econòmica

Departament encarregat de la gestió economico-financera de la Fundació

 

Les funcions principals són:

 

 • La gestió econòmica dels alumnes matriculats en Diplomatura i Grau, Cicle Formatiu i en els diversos cursos de Formació Continuada i de Postgrau: gestió de cobraments, reclamacions i retorns segons procedeixi.
 • Tutela de la comptabilitat amb el registre de tota la documentació de caràcter econòmic, en suport convencional i informàtic. Gestiona l’arxiu i control de tota aquesta documentació.
 • Gestió i seguiment de l’execució del Pressupost de Despeses, Ingressos i cobraments.
 • Elaboració d’informes pressupostaris dels diferents Centres de Cost de la FUB.
 • Recepció de factures i gestions amb proveïdors i col·laboradors.
 • Realització dels pagaments centralitzats.
 • Emissió de factures i gestió de cessió dels espais.
 • Gestió de Tresoreria i elaboració  d’estats comptables i informació econòmica.
 • Copartícip en l’aplicació i seguiment de la Llei de Protecció de Dades.
 • Gestió econòmica i documental dels diferents Projectes d’Innovació Docent i Recerca.
 • Auditoria anual de comptes.

 

DOCUMENTS RELACIONATS

Compliance program de la FUB [>]

 

PERSONAL

Responsable de Gestió Econòmica

Maribel Puga i Carmona

 

Tècnica en Comptabilitat i Finances

Sara Valero i Méndez

 

Gestió Econòmica

Anna Huguet i Claret

Raquel López i Velasco

Mireia Serrano Gómez

El punt

El Punt d’atenció és un servei adreçat a tota la comunitat universitària: estudiants, professorat i personal d’administració i serveis.

 

Està ubicat a la planta baixa de l’edifici i el seu horari d’atenció és de les 8:00 a 21.00 h.

 

Aquest servei us ofereix entre d'altres:

 

 • Informació de caràcter general dels estudis, terminis de tramitacions, funcionament de la matrícula...
 • Informació i gestió de la informació i anuncis sobre allotjaments a Manresa
 • Gestió dels carnets universitaris.
 • Gestió del lloguer dels espais de la FUB.
 • Gestió del pàrquing: entrades, sortides i gestió dels comandaments d’ accés.
 • Recepció d'instàncies i registre general d'entrada.
 • Recepció i enviament de correspondència

 

Per a qualsevol consulta, podeu contactar a través de l'adreça de correu  punt@umanresa.cat

Serveis Generals i Infraestructures

Serveis Generals i Infraestructures

L'àrea de Serveis generals i infraestructures s'ocupa dels serveis de consergeria, cafeteria, manteniment, neteja i altres serveis generals relacionats amb els equipaments i les infraestructures, a part dels plans d'actuació per a la seguretat de l'edifici i les persones.

.

.