Sicue OUT

CONDICIONS GENERALS

Què és el programa SICUE?

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat entre estudiants i estudiantes de centres universitaris espanyols.

Per mitjà d'aquest sistema els estudiants de les universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en una altra universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

Aquest sistema d'intercanvi té en compte el valor formatiu de l’intercanvi, en fer possible que l'estudiant experimenti sistemes docents diferents, inclòs el règim de pràctiques, així com els diferents aspectes socials i culturals d’altres autonomies i ciutats autònomes.

 

A qui va dirigit?

A estudiants de grau i de plans antics que reuneixin els requisits fixats a la convocatòria.

 

Què es pot estudiar?

Es poden cursar crèdits optatius d'assignatures del pla d'estudis de la universitat de destí i que no estiguin incloses en el pla d'estudis de la universitat d'origen. Aquests crèdits s'incorporaran posteriorment a l'expedient de l'alumne en la universitat d'origen com a assignatures optatives.

Excepcionalment, es pot incloure una matèria, com a màxim, a cursar en titulacions afins amb les quals no hi hagi acord amb l'autorització de tots els coordinadors implicats de la universitat de destí.

Així mateix, sempre que la normativa de la universitat d'origen ho permeti i amb l'autorització del coordinador acadèmic, es podrà incloure a l'acord acadèmic una única assignatura qualificada com a suspesa.

 

Renúncies

La renúncia a una plaça de mobilitat SICUE s'ha de fer mitjançant l'imprès que trobareu a l'apartat de documentació dins el termini que cada centre especifiqui per als seus estudiants.

Els beneficiaris que renunciïn fora de termini sense cap justificació seran exclosos del programa d'intercanvi SICUE durant un curs acadèmic.

 

Més informació sobre el programa Sicue

Conferència de Rectores de Universidades Españolas [>]