recursos d'aprenentatge - fisioteràpia

26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques:

 • 10 aules mida petita  (capacitat d'entre 20 i 40 persones)
 • 8 aules mida mitjana (capacitat  d'entre 40 i 60 persones)
 • 8 aules mida gran (capacitat d'entre 60 i 80 persones)

1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones
1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones

 

Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.


SALES D'ESTUDI

El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.


BIBLIOTECA

La biblioteca del Campus disposa d’un servei específic de préstec d’ossos per als alumnes de Fisioteràpia.

 

Biblioteca del Campus Universitari de Manresa [>]
 


CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

Les classes teoricopràctiques es porten a terme a la Clínica universitària, amb espais destinats específicament als diferents estudis del grau. Per a Fisioteràpia, els equipaments són els següents:

 

Despatxos per a consultes externes de fisioteràpia equipada amb bàscula, tallímetre , lliteres hidràuliques, un aparell Terapy Màster, una cinta de córrer, un cicloergòmetre  i aparells d´electro i termoteràpia.

 

Aparells i material específic de la fisioteràpia:

 • aparells de termoteràpia i electroteràpia,
 • material de teràpia natural, cintes elàstiques, plans inestables, pilotes de reeducació,
 • material de reeducació propioceptiva,
 • material per a deformitats de raquis, coixins de diferents formes i mides,
 • material fungible per a embenats i massoteràpia,
 • material de mesura
  • goniòmetres de diferents tipus
  • plomades
  • cintes mètriques
  • plicòmetres
  • mesuradors per impedància
 • material per a fisioteràpia respiratòria i per a la reeducació del sòl pelvià.

6 aules pràctiques de fisioteràpia equipades amb lliteres, ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.

 

Aula teòrica equipada amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.

 

Vestidors per a l’alumnat

 

Pàrquing


ESPAIS VIRTUALS

L’alumnat de la titulació disposa de:

Una intranet des d'on té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.

 

Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.

 

Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.

 

E-portafoli per a les assignatures de pràctiques