Sistema de Gestió de la Qualitat

 

SGIQ

El sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) és una peça clau en la validació de les titulacions universitàries oficials i en el funcionament dels centres docents de la UVic-UCC. A més, és un dels requisits que s'estableixen en les diferents normes que regulen aquests ensenyaments.

 

D'una banda, des de 2007, per a la implantació de noves titulacions de grau, màster i doctorat, els Reials decrets 1393/2007 i 99/2011, exigeixen que aquestes comptin amb un SGIQ implantat, el disseny del qual es va avaluar, en el cas de la UVic-UCC, en l'etapa de verificació del sistema l'any 2008. D'altra banda, des de 2015, el Reial Decret 420/2015 estableix l'acreditació institucional en què la certificació de la implantació de l'SGIQ és l'eix central d'aquest reconeixement.

 

Per això, els centres docents de la UVic-UCC garanteixen que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la impartició de les titulacions que ofereixen, complint amb la seva política de qualitat a través dels seus propis SGIQ formalment establerts i públicament disponibles.

 

 

SGIQ UVic-UCC [>]

Mapa de processos [>]

Processos i Procediments [>]

 

Satisfacció dels grup d'interès [>]

 

Indicadors interns

Qualitat del programa formatiu (Estàndard 1)

Matrícula d'accés

Matrícula total

Adequació del professorat al programa formatiu (Estàndard 4)

- Hores d’impartició de docència a l’aula – HIDA  (Subestàndard 4.1)

- Enquestes de satisfacció envers la docència rebuda (Subestàndard 4.2)

Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5)

Mobilitat

Qualitat dels resultats dels programes formatius (Estàndard 6)

Rendiments acadèmics

- Qualificacions d’assignatures (pendent d’actualitzar)

 

Indicadors externs

Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions: Winddat

Indicadors dels Estudis Universitaris de Catalunya: EUC

 

Estudis d’Inserció Laboral

Per obtenir més informació sobre les taxes d’inserció laboral del Grau en Logopèdia es poden consultar els Estudis d’inserció laboral que ha realitzat la Fundació Universitària del Bages.

 

Informes d'avaluació interns

Informes de seguiment i Plans de Millora UManresa

 

Curs 16-17
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 17-18
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 18-19
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 19-20
ISQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

ISC- Informe de Seguiment del Centre.
ISQ- Informe de Seguiment de la Qualitat del centre.
PMQ- Pla de Millora de la Qualitat del centre.

 

Informes d'avaluació externs

Portal d'informes d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: EUC

Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación: ANECA