Preinscripció i matrícula de Formació Contínua

Preinscripció i reserva de plaça

 

La preinscripció s’ha de formalitzar per internet a l’adreça www.umanresa.cat

 

Documentació necessària per a la preinscripció

 

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o passaport)
  • Fotocòpia del títol universitari (en cas de no disposar del títol, cal indicar el motiu en el correu electrònic).
  • Currículum vitae.

 

Anul·lació de la reserva de plaça

 

El CIFC es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. Només en cas d’anul·lació del programa, o de no ser admès, es retornarà l’import de la preinscripció.

 

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del programa. En tots els casos, la Universitat deduirà el percentatge corresponent a les despeses de gestió. En la resta de casos es retindrà un 20% de l’import del curs.

 

Els alumnes estrangers que hagin sol·licitat una carta pel visat no tindran dret a retorn.

 

El fet de matricular-se a una activitat de formació contínua implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.


Matrícula

 

Un cop admesos al Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, haureu de formalitzar la matrícula a través de la pàgina web.

 

Documentació necessària per a la matrícula

 

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o Passaport)
  • Fotocòpia títol universitari compulsat
  • Document SEPA (número de compte corrent bancari).

 

Documentació necessària pels estrangers

 

  • Països fora de l’estat espanyol dins de la Unió Europea: presentar documents oficials i, si cal, legalitzats i acompanyats de la corresponent traducció jurada.
  • Països que han subscrit el Conveni de l'Haia: presentar documents amb la legalització única o postil·la, i la signatura, del país on s’ha expedit el document.
  • Països no contemplats anteriorment: presentar documents legalitzats per via diplomàtica.

 

Veure apartat Legalització documentació estrangers.