pla d'estudis CFGS Pròtesis Dentals

Tècnic superior en pròtesis dentals

El Cicle Formatiu de Tècnic en Pròtesis Dentals té una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Mòduls professionals (MP) – 1r curs

MP1 Laboratori de pròtesis dentals –66 h

MP2 Disseny funcional de pròtesi –132 h

MP3 Pròtesis completes –165 h

MP4 Aparells d'ortodòncia i fèrules oclusals –165 h

MP6 Pròtesis parcials removibles metàl·liques, de resina i mixta –165 h

MP9 Formació i orientació laboral –66 h

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora –66 h

MP12 Formació en centres de treball *

Mòduls professionals (MP) – 2n curs

MP5 Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesi fixa–198 h

MP7 Restauracions i recobriments estètics –165 h

MP8 Pròtesi sobre implants –132 h

MP11 Projecte de pròtesis dentals –231 h

MP12 Formació en centres de treball –449 h

*El mòdul professional de formació en centres de treball, s’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb un laboratori dental, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.

 

Pels alumnes que realitzen l’estada a l’empresa en la modalitat de formació en alternança dual, la durada ordinària és de 1.000 hores, mentre que pels que no segueixen aquesta modalitat, l’estada a l’empresa a través de la formació en centres de treball és de 449 hores.

 

El seguiment i l’avaluació de la formació en alternança dual, estableix la qualificació dels mòduls professionals de Formació en Centres de Treball i Projecte de pròtesis dentals, corresponents a 680 hores del currículum i al 34% de la durada horària del cicle formatiu.

 

Documents

Reial Decret 1687/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Pròtesis Dentals i es fixen els seus ensenyaments mínims