Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement

La FUB, dins del Pla Estratègic de 2016-2020, defineix la “Transferència de Coneixement” com un dels quatre eixos estratègics principals que han de servir d’estímul per tal de poder assolir el repte de incrementar l’impacte de la Universitat en el teixit social, empresarial i productiu del territori. Altres eixos on la recerca i la innovació són molt presents són l’eix de “Formació al llarg de la vida”, i el de “Comunitat”.

 

Les línies estratègiques d’aquests eixos relacionades amb la recerca, la innovació i la transferència de coneixement són les següents:

 

● Qualitat i innovació docent.

● Recerca col·laborativa i transferència de coneixement.

● Serveis (Clínica Universitària, Lab_0-6...).

● Emprenedoria.

● Consolidació de l’estructura de PDI i PAS.

 

 

La Direcció de Recerca i Innovació (DRI)

 

Per tal de poder complir amb la voluntat de retorn a la societat, la FUB compta amb la Direcció de Recerca i Innovació (DRI), que actua com a unitat dinamitzadora de tot el cicle de la R+D+i del Campus Manresa de la UVic-UCC, des de la definició i acompanyament en les fases inicials dels projectes de recerca fins a la fase de divulgació i/o valorització del resultat obtingut. La DRI, també compta amb l’expertesa de la unitat d’Emprenedoria i Noves Idees de la FUB, que actua de manera transversal en totes les àrees de coneixement de la universitat, buscant sinergies entre els projectes de recerca interns i les oportunitats de col·laboració externes, amb l’objectiu principal de potenciar la vinculació entre el sistema de producció de coneixements i idees amb el sistema de producció de béns i serveis i poder garantir una implantació i reconeixement de la Universitat.

 

Una de les funcions més destacades de la DRI, és acompanyar a la FUB en un creixement sostingut de la recerca i la innovació, dotant-la de base metodològica i d’eines per facilitar-la, com pot ser l’elaboració de guies, protocols i d’altres textos relacionats amb bones pràctiques, aplicabilitat i direcció de pràctiques i metodologia de la recerca i la innovació, així com l’establiment de criteris d’avaluació, indicadors de seguiment i imposició de criteris de qualitat per a totes les activitats de recerca, innovació i transferència de coneixement de la FUB. Aquest paper, de natura consultiva, es ressol en un acompanyament coherent amb les agències de qualitat universitària existents (AQU i ANECA) i, de retruc, coherent també amb les característiques i singularitats específiques de la institució forjades en les seves necessitats i problemàtiques de recerca i innovació.

 

Pla estratègic de Recerca i Innovació 2017-2021 [>]