Grau en Logopèdia

grau semipresencial i interuniversitari

Els logopedes utilitzen tècniques educatives i rehabilitadores per donar respostes individualitzades a problemes de llenguatge, de la parla o la veu. Treballen de manera coordinada amb altres professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu.

 

Si t’agrada la comunicació i ajudar els altres, la logopèdia et permet combinar totes dues activitats, amb un perfil professional a cavall entre les ciències de la salut i les de l’educació. Podràs treballar en diferents àmbits: serveis d'estimulació precoç, hospitals, centres educatius, centres d'educació especial o centres sociosanitaris (centres de dia, residències, unitats de llarga estada).

 

UManresa i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereixen els estudis de Logopèdia en format de grau interuniversitari. La docència combina la formació a través de la plataforma virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb seminaris a UManresa.

 

     UManresa                      

 

 

Orthophonie UManresa
Grau en Logopèdia semipresencial

Metodologia d'ensenyament

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge utilitzada en el present grau es basa en un model mixt de presencialitat i virtualitat. Totes les assignatures disposen d'aula virtual però cal distingir entre tres tipus d'assignatures:

A. Presencials (pertanyents al bloc pràctic de la titulació)

B. Semipresencials (formació on-line combinada amb la realització de docència presencial i sessions pràctiques)

C. Virtuals (en què la totalitat de la docència es cursa al campus virtual).

Les assignatures semipresencials (B) i les virtuals (C) requereixen totes d'un examen presencial per completar l'avaluació formativa.

Aquesta metodologia es beneficia de les garanties de les dues modalitats d'ensenyament i aprenentatge, incorporant els últims avenços tecnològics, enllaços i recursos que ofereix l'ensenyament on-line a més d'oferir aprenentatge experiencial presencial.

Objectius del grau

- Obtenir els coneixements sobre els fonaments biològics, psicològics, lingüístics i pedagògics que coincideixen en la disciplina de la logopèdia.

- Proporcionar el coneixement científic de les diferents patologies de la comunicació i del llenguatge per poder realitzar les tasques de prevenció, diagnòstic i la corresponent intervenció educativa o terapèutica.

- Planificar i implementar tècniques de comunicació no verbal per optimitzar les situacions comunicatives així com la disposició i participació en equips intra i interdisciplinaris.

- Aprendre a gestionar la diversitat sociocultural en la seva actuació i a conèixer i respectar les limitacions associades a les diferents patologies.

- Contactar amb els diferents àmbits d'intervenció més característics de la logopèdia inserint els estudiants en la pràctica de la professió.

- Propiciar una actitud oberta i reflexiva, i possibilitar l'autocrítica per millorar els coneixements dels estudiants i la seva pràctica en l'exercici de la seva professió.

- Despertar l'interès per la formació continuada que els permeti mantenir-se en un nivell òptim professional.

- Proporcionar els coneixements necessaris per poder afrontar l'exercici de la lliure professió i respondre als reptes professionals que la societat demana.

Competències

Competències Generals
- Demostrar compromís amb la professió i els seus valors, amb la millora de la pràctica buscant excel·lència en l'atenció de les persones, les famílies i la comunitat.
- Atendre les necessitats de salut de la població i als reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.
- Interactuar amb altres persones amb empatia, demostrant habilitats en les relacions interpersonals.
___
Competències Transversals
- Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.
- Projectar els valors de l'emprenedoria i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i amb motivació cap al desenvolupament professional.
- Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació.
- Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.
- Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social.
- Utilitza diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i en llengües estrangeres, amb un alt grau de correcció en l'ús, la forma i el contingut.
- Arribar a ser l'actor principal del propi procés formatiu en vista a una millora personal i professional i a l'adquisició d'una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística, amb realitats socials, culturals i econòmiques diverses.
___
Competències Específiques
- Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
- Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fundada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicaran els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
- Usar les tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les al conjunt de la informació.
- Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals.
- Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, tècniques i recursos més eficaços i adequats, i atenent a les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
- Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i ús de pròtesis i ajudes tècniques necessàries adaptades a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.
- Assessorar a famílies ia l'entorn social dels usuaris, afavorint la seva participació i col·laboració en el tractament logopèdic.
- Ser capaç de treballar en l'entorn escolar, assistencial, sanitari, sociosanitari, així com en equips uniprofessionals i multiprofessionals. Assessorar en l'elaboració, execució de polítiques d'atenció i educació sobre temes relacionats amb la prevenció i assistència logopèdica.
- Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de manera crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.
- Conèixer els límits de la professió i les seves competències sabent identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
- Explicar i argumentar el tractament seleccionat.
- Conèixer, dissenyar i aplicar programes preventius relacionats amb la logopèdia, i fomentar les habilitats comunicatives en la població.
- Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.
- Conèixer i ser capaç d'integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
- Conèixer els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
- Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica.
- Ser capaç d'establir una comunicació clara i eficient amb el pacient, els seus familiars i amb la resta de professionals que intervenen en la seva atenció adaptant-se a les característiques sociolingüístiques i culturals de l'interlocutor.
- Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.
- Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.
- Fer servir les tecnologies de la comunicació i la informació.
- Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.
- Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica, integrant els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
- Ser capaç d'exercir la professió, respectant l'autonomia del pacient, els seus determinants genètics, demogràfics, culturals i econòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.

Clinique Universitaire

UManresa disposa d’una Clínica Universitària pròpia la qual cosa permet als alumnes incorporar els coneixements i les habilitats professionals, en un entorn segur però alhora estimulant.

 

La Clínica Universitària realitza més de 12.000 serveis assistencials cada any, una xifra que assegura un volum i una diversitat d’intervencions suficient per oferir una visió àmplia i sòlida de la professió als estudiants.

UManresa vetlla de manera especial la formació pràctica dels futurs logopedes. Les seves instal·lacions compten amb espais equipats amb la tecnologia més moderna per a la simulació de l’entrevista clínica i l’anàlisi acústica de la veu.

 

A UManresa, trobaràs un professorat molt qualificat i proper a la pràctica professional i un entorn de formació altament personalitzat.

Orthophonie UManresa

UManresa t'ofereix la possibilitat d'especialitzar els teus coneixements en Logopèdia amb un Màster i un Postgrau:

 

Màster en Motricitat orofacial

Postgrau en Disfàgia orofaríngia