La FUB en xifres

TITULACIONS DE GRAU: 6
TITULACIÓ DE CFGS: 1
MÀSTERS UNIVERSITARIS: 1
MÀSTERS I POSTGRAUS: 16
MBA: 1
PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 54
CURSOS D'IDIOMES: 66
CURSOS DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 3

 

ESTUDIANTS DE GRAU: 1.479
ESTUDIANTS DE MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS: 267
ESTUDIANTS DE MÀSTER UNIVERSITARI: 15
ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 533
ALUMNES EN FORMACIÓ IN COMPANY: 449
ALUMNES DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 64
ESTUDIANTS D'IDIOMES: 865
ESTUDIANTS DE CFGS: 41

 

Dades del curs 2016-2017
 

Consulta la resta de dades més interessants:

Docència

DOCÈNCIA GRAU
545 places ofertes (1r curs)
6 ensenyaments
316 centres de pràctiques
___
DOCÈNCIA MÀSTER, POSTGRAU I FORMACIÓ CONTÍNUA
16 Màsters i Postgraus
54 Cursos de Formació Contínua

Alumnat

ALUMNAT GRAU
406 nous estudiants
___
ESTUDIANTS PER ÀMBITS DE CONEIXEMENT
1.243 Ciències de la Salut
236 Ciències Socials
1.479 total d’estudiants
357 titulats
96% Inserció laboral **
83,4% Inserció laboral (treball relacionat amb els estudis cursats) **
___
ALUMNAT DE MÀSTER, POSTGRAU, CFGS I FORMACIÓ CONTÍNUA
267 alumnat de Màsters i Postgraus propis
533 alumnat de Formació Contínua
449 alumnes en formació in company
865 estudiants d'idiomes
41 estudiants de CFGS
___
** Dades de l'estudi d'inserció laboral dels cursos 2013/2014

Recursos

RECURSOS HUMANS
314 personal acadèmic de grau
386 personal acadèmic de Màster, Postgrau i Formació contínua
18 professors de CFGS
28 professors del Servei d'Idiomes
68 personal d’administració i serveis
37 professionals a la Clínica Universitària
___
RECURSOS MATERIALS
10.400 m² superfície total construïda (m²)
1.200 m² biblioteca (m²)

Clínica Universitària

19.613 serveis realitzats
1.250 exploracions en escolars (Programa de detecció precoç de problemes de salut)