Espai Europeu d'Educació Superior

La Declaració de Bolonya -signada pels ministres amb competències en ensenyament superior de 29 països europeus el juny de 1999- impulsa un procés de convergència i harmonització de l'ensenyament superior europeu que ha culminat l'any 2010.

La Declaració de Bolonya assenta les bases per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que s'organitza entorn dels principis de la qualitat, la diversitat i la competitivitat internacional de l'ensenyament superior amb l'objectiu d'augmentar la mobilitat i l'ocupació dels titulats universitaris europeus.

 

eees

La Declaració de Bolonya recull sis objectius:

L'adopció d'un sistema fàcilment legible i comparable de titulacions, mitjançant la implantació, entre d'altres, del suplement europeu al títol (diploma supplement, DS), un document adjunt al títol de graduació que descriu en detall els estudis cursats.
L'adopció d'una estructura d'estudis basada en dos cicles: el Grau (bachelor, Ba) i Postgrau (master, Ma)
L'adopció d'un sistema comú de còmput i transferència de crèdits, basat en l'European Credit Transfer System (ECTS)
El foment de la cooperació europea per assegurar un nivell de qualitat per al desenvolupament de criteris i metodologies comparables.
La promoció de la dimensió europea en l'ensenyament superior, amb un èmfasi especial en el desenvolupament curricular.
La promoció de la mobilitat en l'àmbit acadèmic i laboral als estudiants, al PAS i al PDI.

En els comunicats de Praga  (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) i Lovaina (2009), fruit de les reunions de ministres posteriors a la Declaració de Bolonya (1999), es fa balanç dels progressos realitzats fins al moment, s'incorporen les conclusions dels seminaris internacionals que han tingut lloc i s'estableixen directrius de continuació.