Reconeixement de crèdits (RAC)

L’alumnat pot obtenir reconeixement acadèmic de crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Cada crèdit equival a 25 hores d'activitat.

 

Els crèdits que els estudiants obtinguin per activitats universitàries no programades en el pla d'estudis que estiguin cursant (crèdits RAC) s’inclouran en l'expedient acadèmic com a crèdits del pla d'estudis, amb la qualificació d’apte, no computaran per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient i quedaran reflectits en el suplement europeu al títol d'acord amb la normativa vigent. Les activitats objecte de reconeixement s’hauran de dur a terme amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula en el pla d’estudis en què es pretén fer el reconeixement de crèdits RAC.

 

Activitats de reconeixement acadèmic

Teatre i cinema: col·labora amb El Galliner

Suport a les tasques de comunicació i participació en les accions de creació/fidelització de nous públics, especialment l'universitari; col·laboració en els programes educatius del teatre Kursaal.
Responsable: Àngels Fusté - afuste@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Colla castellera Els Penjats del Campus (2h setmanals)

L’activitat consisteix en la participació en les activitats de la colla castellera Els Penjats del Campus Manresa, amb la voluntat de fomentar aquest espai d’integració i socialització.  
Responsable: Àngels Fusté - afuste@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Cursos de formació contínua

Cursos de formació contínua sempre i quan no coincideixin en més d'un 20% amb continguts assimilables a assignatures que hagin de cursar per obtenir el grau al qual estan matriculats.
Responsable: Montse Gonzalez- mgonzalezm@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

Xarxa Vives

Els estudiants universitaris podran obtenir el reconeixement acadèmic de determinats cursos que apareixen a la Guia: http://www.estiu.info/estiu2017/
Responsable: Montse Gonzalez - mgonzalezm@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

Col·laboració en grups de recerca

L’activitat consisteix en la participació en les activitats dels grups de recerca dels diferents Campus de la UVic-UCC.
Responsable: Xavier Gironès - xgirones@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Diàlegs entre la cultura francesa i la cultura catalana

Col·laboració dels alumnes francesos amb institucions del territori organitzant xerrades i trobades amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura, llengua i tradicions franceses.
Responsable: Rémi Gontié - rgontie@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Participació com a cantaire del Cor Universitari del Bages

Cor Universitari del Bages amb la participació de membres de la comunitat universitària del Campus Universitari d'UManresa.
Responsable: Gonzalo Lorza - glorza@umanresa.cat
Elaboració de memòria: NO

Activitats esportives

Com a requisit cal estar federat i haver participat com a mínim dos anys en els Campionats de Catalunya Universitaris amb la UVic-UCC/UAB
Responsable: Jennifer Baeza - jbaeza@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Consell d'estudiants o delegat de classe

Als delegats de curs, als membres proactius del Consell d’Estudiants i als membres del Consell de Govern dels centres i de la UVic-UCC / UAB se’ls podrà reconèixer un crèdit per cadascun dels càrrecs, si ho sol·liciten prèviament al o la cap d’estudis i presenten una memòria d’activitats en finalitzar l’activitat. Aquests crèdits són acumulables i es podran sol·licitar cada curs.
Responsable: Laura Paños - lpanos@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Activitats de promoció i educació per a la salut

Aquesta acció té per objectiu que els estudiants participin com a voluntaris en activitats comunitàries relacionades amb la promoció i l’educació per a la salut organitzades per la FUB o en aquelles que la FUB hi col·labori: Universitat Saludable, Setmana del Cor a Manresa, Setmana de la Universitat Saludable, Dia Mundial de l'Activitat Física, programa tabaquisme, xerrades a escoles, etc.
Responsable: Jennifer Baeza - jbaeza@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Programa de voluntariat educatiu

El programa pretén promoure el voluntariat de l’alumnat en tasques de suport a la docència a partir de la participació en escoles, especialment les definides com a comunitat d'aprenentatge, o en entitats que organitzen reforç escolar.
Responsable: Imma Brugarolas - Ibrugarolas@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Voluntariat social

Els alumnes que participen en el voluntariat social col·laboraran amb institucions sanitàries o socials amb l'objectiu d'ajudar persones que de manera temporal o permanent presenten necessitats que dificulten la seva plena integració i desenvolupament en l'entorn social. Els alumnes participaran en activitats de foment de l'autonomia, d'acompanyament i de suport a diversos col·lectius.
Responsable: Montse Vila - mvila@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Acollida d'estudiants i intercanvi lingüístic

Els alumnes que participen en aquesta acció acullen un alumne d’un programa de mobilitat o bé un alumne de 1r curs provinent d’una altra comunitat autònoma/país. La seva tasca consisteix en contactar l’alumne abans de la seva arribada per tal de facilitar-li aquella informació que li pugui ser d’utilitat, rebre’l i ajudar-lo a integrar-se a la ciutat i a la universitat una vegada ja ha arribat i realitzar unes hores d’intercanvi lingüístic.
Responsable: Coco Vilaseca - cvilaseca@umanresa.cat
Elaboració de memòria: SI

Cursos d'idiomes

Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC per un curs de nivell de llengua anglesa superior al nivell A1. Aquest curs pot haver estat fet al Servei d’idiomes Umanresa, o bé en una escola d’idiomes universitària en règim de reciprocitat.
Es podrà obtenir fins a un màxim de 6 crèdits RAC a partir del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per cursos de les llengües no cooficials de Catalunya no cursades en ensenyaments oficials anteriors.
No s’atorgaran crèdits per títols oficials com ara el First Certificate, CAE, DELF, Zertifikat Deutsch, CELI, etc.
Responsable: Isabel Santa – isanta@umanresa.cat

Curs: Aproximació als processos de qualitat en el marc universitari

Conèixer el marc actual que regula els processos de qualitat del sistema universitari a Catalunya. Identificar les finalitats i propòsits del sistema de qualitat universitària. Prendre consciència dels agents i responsables dels processos d'acreditació: administració, Universitats i estudiants. Analitzar les potencialitats, oportunitats i limitacions dels sistemes de qualitat.
Responsable: Laura Llobet - lllobet@umanresa.cat
Sistema d’avaluació: es tindrà en compte la participació i la realització d’activitats d’aprenentatge per poder superar el curs.

Més informació de les activitats RAC