Sicue OUT

CONDICIONS GENERALS

Què és el programa SICUE?

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat entre estudiants i estudiantes de centres universitaris espanyols.

Per mitjà d'aquest sistema els estudiants de les universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en una altra universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

Aquest sistema d'intercanvi té en compte el valor formatiu de l’intercanvi, en fer possible que l'estudiant experimenti sistemes docents diferents, inclòs el règim de pràctiques, així com els diferents aspectes socials i culturals d’altres autonomies i ciutats autònomes.

 

A qui va dirigit?

A estudiants de grau i de plans antics que reuneixin els requisits fixats a la convocatòria.

 

Què es pot estudiar?

Es poden cursar crèdits optatius d'assignatures del pla d'estudis de la universitat de destí i que no estiguin incloses en el pla d'estudis de la universitat d'origen. Aquests crèdits s'incorporaran posteriorment a l'expedient de l'alumne en la universitat d'origen com a assignatures optatives.

Excepcionalment, es pot incloure una matèria, com a màxim, a cursar en titulacions afins amb les quals no hi hagi acord amb l'autorització de tots els coordinadors implicats de la universitat de destí.

Així mateix, sempre que la normativa de la universitat d'origen ho permeti i amb l'autorització del coordinador acadèmic, es podrà incloure a l'acord acadèmic una única assignatura qualificada com a suspesa.

 

Renúncies

La renúncia a una plaça de mobilitat SICUE s'ha de fer mitjançant l'imprès D de renúncia en el termini que cada centre especifiqui per als seus estudiants.

Els beneficiaris que renunciïn fora de termini sense cap justificació seran exclosos del programa d'intercanvi SICUE durant un curs acadèmic.

 

Requisits SICUE

1. El programa de mobilitat SICUE està destinat a estudiants de grau i de plans antics (cicles). Per tant, queden exclosos els estudiants de màster i doctorat.

2. La mobilitat s'ha de sol·licitar en el marc d'un acord bilateral vigent entre la universitat d’origen i la de destí per a l'estudi que cursa l'estudiant.

3. El període d’estada de l'estudiant a la universitat de destí ha de coincidir amb el termini establert en l’acord bilateral vigent i serà, d'entre 3 i 6 mesos per a estades d'un quadrimestre i de 9 mesos per a estades de curs sencer.

Quan la plaça obtinguda per l'estudiant correspongui a una estada d'un curs complet, es podran autoritzar acords acadèmics per a estades de mig curs (3, 4, 5 o 6 mesos en funció de l'organització acadèmica de cada universitat), sempre que els coordinadors de les universitats d'origen i destinació estiguin d'acord.

4. Els i les sol·licitants d'una plaça de mobilitat SICUE han de tenir superats un mínim de 45 crèdits a data 30 de setembre de 2018.

5. L'estudiant que resulti beneficiat amb una plaça de mobilitat SICUE haurà de matricular, com a mínim, 24 crèdits si la mobilitat és per un quadrimestre i de 45 si és per al curs complet. S'acceptará la matrícula d'un nombre inferior de crèdits si es tracta dels últims per finalitzar els estudis i compleix la resta de requisits.

 

Selecció de candidats

Els estudiants han de reunir els requisits fixats a la convocatòria.

Entre tots els que compleixin es farà una relació prioritzada en funció de la nota mitja del seu expedient tenint en compte les qualificacions obtingudes fins el 30 de setembre de 2018.

 

Més informació sobre el programa Sicue

Conferència de Rectores de Universidades Españolas [>]