recursos d'aprenentatge Logopèdia

Aulari

 

26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques:

- 10 aules mida petita  (capacitat d'entre 20 i 40 persones)
- 8 aules mida mitjana (capacitat  d'entre 40 i 60 persones)
- 8 aules mida gran (capacitat d'entre 60 i 80 persones)

 

- 1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones
- 1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones

 

Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.


Sales d'estudi

 

El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.


Clínica universitària

 

Les classes teoricopràctiques es duen a terme a la Clínica Universitària que disposa d'espais destinats específicament als estudiants de Ciències de la Salut. Per a Logopèdia, els equipaments són els següents:

 

Despatxos per a consultes externes de logopèdia en format individual o grupal equipats amb material específic de logopèdia.

 

Sala de tractament de la veu: consulta polivalent equipada amb sistema de filmació i àudio per a la realització d'activitats docents i de simulació clínica.

 

Espai d'observació de comunica visualment amb la sala de tractament de la veu per poder observar una activitat assistencial real o simulada. Età equipada amb ordinadors i accés a la xarxa.

 

Armari amb material específic de veu.

 

Aula teòrica equipada amb ordenador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.

 

Vestuaris per a l'alumnat.

 

Pàrquing.

 


Espais virtuals

 

L’alumnat de la titulació disposa de:

Una intranet des d'on té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.

 

Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.

 

Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.

 

E-portafoli per a les assignatures de pràctiques.