Unitat de Qualitat

La Unitat de Qualitat del Campus Manresa de la UVic-UCC, creada el març de 2009, treballa de manera coordinada amb  l’Àrea de qualitat del Campus Vic.  Les seves principals funcions són:

 

  • Impulsar, difondre i donar suport a la cultura de la qualitat a la universitat, a partir de l'explicitació i documentació de processos i procediments.
  • Elaborar, implantar i fer un seguiment del SGIQ, conjuntament amb tots els departaments i serveis de la universitat.
  • Vetllar pels processos d’avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) de les titulacions.
  • Impulsar i donar suport a l’avaluació i acreditació del PDI, tan interna com externa.
  • Promoure la difusió de les accions portades a terme en matèria de polítiques de qualitat, avaluació i innovació a UManresa amb l'objectiu de garantir la transparència.
unitat qualitat

avaluació

Avaluació de les titulacions

Les titulacions oficials segueixen uns processos d’avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb l’establert per les agències de qualitat externes.

 

Més informació sobre aquests processos al web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya [>]

 

Des de la Unitat de Qualitat es participa en cadascun d’aquests processos del cicle de vida de la titulació:

 

  • Col·laboració en la redacció de les memòries a verificar.
  • Seguiment de les titulacions implantades a partir d’indicadors quantitatius, qualitatius i resultats acadèmics. Aquest seguiment es reflecteix en els Informes de seguiment de titulació i de centre.
  • Elaboració, implantació i seguiment del SGIQ, en col·laboració amb els diferents àmbits i departaments de la universitat, per garantir la qualitat, l’anàlisi i la millora contínua de les titulacions.
  • Col·laboració en la sol·licitud de modificacions que es considerin oportunes, fruit del procés d’anàlisi i seguiment de les titulacions.
  • Suport en el procés d’acreditació de les titulacions. 

Avaluació del personal

El Personal docent i investigador del centre és avaluat internament a través del Manual d’avaluació del professorat, basat en el programa Docentia.

 

Quant a l’avaluació externa del professorat, des de la Unitat de Qualitat es dóna suport al professorat per a tramitar la sol·licitud d’acreditació en totes les categories a les agències de qualitat AQU o ANECA. Des de la Unitat de Qualitat s’ofereix la possibilitat de fer una avaluació prèvia del currículum vitae per determinar la millor opció d’acreditació.


indicadors

En el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials es recullen i analitzen cada curs acadèmic els indicadors que estableix AQU per a la millora contínua de les titulacions.

 

Els indicadors s’ofereixen per a cada titulació i aporten dades sobre el perfil dels alumnes, l’accés i la matrícula, la docència i el professorat, els resultats acadèmics, la satisfacció dels grups d’interès i la inserció laboral. Aquestes taules d’indicadors formen part dels Informes de seguiment de titulació i de centre.

 

A continuació es poden consultar els Informes de seguiment de centre i els indicadors de les titulacions de grau impartides a la Fundació Universitària del Bages, com a centre adscrit a la UAB.

 

Informes de Seguiment i Indicadors de la Fundació Universitària del Bages

 

Informe de seguiment de la FUB 2010-2011 [>]
Informe de seguiment  de la FUB 2011-2012 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2012-2013 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2013-2014 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2014-2015 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2015-2016 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2016-2017 [>]
Informe de seguiment de la FUB 2017-2018 [>]

 

Indicadors del Grau en Infermeria [>]
Indicadors del Grau en Fisioteràpia [>]
Indicadors del Grau en Podologia [>]
Indicadors del Grau en Logopèdia [>]
Indicadors del Grau en Educació Infantil [>]
Indicadors del Grau en Gestió d´Empreses [>]

 

Informes de seguiment i Plans de Millora UManresa

 

Curs 15-16

ISC Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 16-17

ISC Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 17-18

ISC Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Curs 18-19

ISC Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències Socials de Manresa [>]
ISC Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]
PMQ Facultat Ciències de la Salut de Manresa [>]

 

Estudis d'Inserció Laboral

 

Per obtenir més informació sobre les taxes d’inserció laboral es poden consultar els estudis d’inserció laboral que ha realitzat la Fundació Universitària del Bages.

 

Estudi d´inserció laboral dels cursos 2005/2006 i 2006/2007 [>]
Estudi d´inserció laboral dels cursos 2007/2008 i 2008/2009 [>]
Estudi d´inserció laboral dels cursos 2009/2010 i 2010/2011 [>]
Estudi d´inserció laboral del curs 2012/2013 [>]
Estudi d'inserció laboral del curs 2013/2014 [>]
Estudi d'inserció laboral del curs 2014/2015 [>]
Estudi d'inserció laboral del curs 2015/2016 [>]


SGIQ

La Fundació Universitària del Bages es troba en un moment de transició. Per una banda, està en procés de desadscripció com a centre adscrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, i per altra banda, ha signat un acord federatiu amb la Fundació Universitària Balmes per tal de formar part de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Aquest fet implica que durant uns cursos conviuran en el centre alumnes que es titularan amb la UAB i alumnes que ho faran amb la UVic-UCC, i per tant, comporta que coexisteixin dos sistemes de qualitat d’acord amb les universitats de referència.

 

El sistema de qualitat de la Fundació Universitària del Bages vinculat a la UAB es pot consultar a aquest enllaç i és d’aplicació a tots els estudis adscrits a aquesta universitat.

 

El sistema de qualitat del Campus Manresa de la UVic-UCC té una versió provisional, que es pot consultar a:

 

Manual SGIQ UManresa UVic-UCC [>]

Manual de processos del SIQ [>]

 

Actualment, les Àrees de qualitat del Campus Vic i del Campus Manresa estan treballant en un únic sistema de garantia de qualitat que reculli les especificitats de cada un dels dos campus. Paulatinament, aquest SGIQ substituirà la versió anterior. Es pot consultar l’SGIQ de la UVic-UCC a:

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (2017) [>] (en construcció)


personal

Directora de Qualitat i Serveis Acadèmics
SÍLVIA MAS SAÑÉ
smas@umanresa.cat

 

Tècnica de Qualitat
LAURA LLOBET RIBAS
lllobet@umanresa.cat

Contacta'ns per correu-e o al telèfon 93 877 41 79