Programa propi

CONDICIONS I NORMATIVA

 

El programa PROPI UAB permet que els estudiants d'infermeria puguin participar en l'intercanvi de pràctiques d'infermeria amb la Universitat de Miami (USA) on la institució té un conveni signat per un període de tres setmanes.

 

La convocatòria del programa Propi és simultània amb la convocatòria Erasmus+. Cada alumne només podrà presentar una única sol·licitud per a aquesta convocatòria. Dins la sol·licitud podrà sol·licitar places de tots dos programes indistintament. 

 

L’adjudicació de places del programa Propi no comporta la concessió d’un ajut econòmic, exceptuant la beca FUB (180€ per estada).

 

Requisits específics per al Programa Propi

 

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil amb cobertura fora del territori europeu. Si l’estudiant disposa d’una assegurança diferent de la que es contracta a través de la UAB, l’alumne/a haurà d’acreditar que les cobertures són iguals o superiors que les de la pòlissa de la UAB.

 

Criteris de selecció

 

A l’hora de fer la selecció es partirà de la nota mitja de l’expedient acadèmic de l’estudiant, que s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació  i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria excepte el NO PRESENTAT/NO AVALUABLE, que no computarà.

 

Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

 

BEQUES I AJUTS

 

Ajut FUB - UManresa: La FUB complementa els ajuts de mobilitat amb una beca nominal de 180€ per mes d'estada per a tots els estudiants que facin programa d'intercanvi propi.