pràctiques CFGS Pròtesis Dentals

Les pràctiques del cicle formatiu de grau superior de Pròtesis Dentals es portaran a terme d'acord amb la normativa específica que es desenvolupa en la resolució de la Direcció General Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial que estableix les instruccions d’aplicació de la normativa de la formació en centres de treball (FCT).

 

El cicle formatiu permet dues modalitats per tal de portar a terme la formació en centres de treball:

 

1.- Alternança simple: l’alumne combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic . En aquests casos, s’estableix un conveni de col·laboració amb l’empresa i, l’alumne haurà de realitzar un mínim de 416 hores de pràctiques, tal i com s’estableix en el mòdul de formació en centres de treball.

 

2.- Alternança amb formació dual: l’alumne combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits en condició de treballador assalariat o becari. En aquest casos, el nombre d’hores de pràctiques és molt més elevat.

 

Previ a la incorporació dels alumnes a l’empresa, s’ha d’haver realitzat la formació prèvia en prevenció de riscos laborals (unitat formativa inclosa en el mòdul de Formació i orientació laboral).