pla d'estudis Màster en Simulació

El Pla d'Estudis del Màster en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials s'estructura en tres grans mòduls. 

 

El primer mòdul, amb una matèria i quatre assignatures obligatòries, posa les bases de la simulació com a eina per a l'aprenentatge i la investigació. Donant al participant eines com a Instructor en Simulació.

 

El segon mòdul, d'aplicació, esta format per dues matèries: per una banda de "Disseny i aplicació", amb quatre assignatures optatives (de les quals l'alumne n'ha de cursar dues) que perfilen dos àmbits d'aplicació amb especificitats (ciències de la salut i ciències socials). Per altra banda, la matèria "Debriefing i transferència", amb dues assignatures de caràcter obligatori, sense especificitat per àmbits. Aquest mòdul permet als participants ser facilitadors de processos de simulació.

 

Finalment el tercer mòdul, d'investigació aplicada, conté dues matèries i tres assignatures obligatòries (una d'elles el TFM). Cal destacat, sobre l'optativitat del mòdul dos i el TFM, que es cursaran les dues assignatures optatives preferentment sobre el mateix àmbit disciplinar. Així mateix, es realitzarà el Treball de Final de Màster preferentment sobre el mateix àmbit disciplinar que les assignatures optatives. Aquest mòdul facilita al participant les habilitats i competències necessàries al voltant de la investigació i metodologia científica per desenvolupar un projecte d'investigació que sigui l'inici d'una tesi doctoral.

 

 

Mòdul Matèria Assignatura Caràcter ECTS Semestre
La Simulació com a eina d'aprenentatge i investigació La Simulació i els seus components Bases conceptuals i fonaments de la Simulació OB 5 S1
Ingredients de la Simulació. Elements estructurals i objecte de la Simulació OB 5 S1
Anàlisi de necessitats i definició d'objectius de Simulació OB 5 S1
El Facilitador de la Simulació. Coordinació, rol i gestió humana OB 5 S1
Metodologia i aplicació de la simulació Disseny i aplicació de la Simulació El Disseny de la Simulació en l'àmbit de les Ciències de la Salut OP 5 S1
El Disseny de la Simulació en l'àmbit de les Ciències Socials OP 5 S1
Preparació i procés d'experimentació en la Simulació en l'àmbit de les Ciències de la Salut OP 5 S2
Preparació i procés d'experimentació en la Simulació en l'àmbit de les Ciències Socials OP 5 S2
Reflexió guiada i transferència de la Simulació Reflexió guiada de la Simulació OB 5 S2
Avaluació, transferència de coneixements i metaavaluació OB 5 S2
Investigació aplicada a la Simulació Metodologia i anàlisi científic aplicat a la Simulació Metodologia de la Investigació OB 5 S1
Anàlisi i tractament de les dades de Simulació OB 5 S2
Treball de Final de Màster Treball de Final de Màster TFM 10 S2

 

documents

 

Pla docent del Màster en Simulació [>]

 

Inscripció del títol de màster al registre oficial d'universitats, centres i títols (BOE) [>]
RUCT - Màster Universitari en Metodologia de la Simulació [>]