Matrícula Màster en Simulació

REQUISITS GENERALS D’ACCÉS

 

Pots accedir a un màster universitari si tens:

 

 • un títol universitari oficial espanyol (independentment del nivell i la durada.)
 • un títol expedit per una institució d’educació superior d’un altre estat integrant de l'EEES, que en el país expedidor faculti per accedir a ensenyaments de màster.
 • un títol universitari estranger de fora de l'EEES, sense necessitat d'homologar-lo, de nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial estatal i que faculti al país d'origen per accedir a estudis de postgrau.

 

A part dels requisits d'accés general, cada màster té uns requisits d'admissió i criteris de selecció específics.

 

Informació d'accés per a estudiants estrangers [>]

 

 

REQUISITS D’ADMISSIÓ

 

Els interessats a cursar aquest màster, a més de complir amb els requisits generals d'accés, hauran d’acreditar els dos requisits d'admissió següents:

 

 • Posseir un títol universitari superior en l'àmbit de les Ciències de la Salut (preferentment en medicina, infermeria, fisioteràpia, podologia, logopèdia, treball social, nutrició humana i dietètica i psicologia) o les Ciències socials (preferentment en pedagogia, educació infantil, educació primària, sociologia, antropologia, ADE, econòmiques, dret i relacions laborals).
 • Tenir experiència docent de tres anys o més, o bé experiència de tres anys o més en les àrees de formació de departaments de recursos humans de les organitzacions. Per això, els candidats hauran d'aportar la documentació acreditativa:
  • Currículum Vitae en el qual es destaqui el compliment dels requisits d'admissió.

 

En cas que es consideri necessari es podria requerir:

 • Contractes laborals o documents acreditatius de nomenaments relacionats amb el compliment dels requisits.
 • En cas de treballadors autònoms o per compte propi, certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els períodes d'alta, en el règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada en relació amb els requisits d'admissió.
 • Certificats de les empreses en els quals s'especifiquin les funcions i/o projectes desenvolupades en relació amb els requisits d'admissió.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

 

Quan el nombre de sol·licituds d'accés de persones que compleixen els requisits sigui superior a el nombre de places del màster, s'aplicaran els següents criteris de valoració de mèrits per seleccionar els candidats que seran admesos:

 

 • Grau d'afinitat de la titulació prèvia als estudis de Màster: (En el cas dels titulats en ciències de la salut, els procedents de medicina, infermeria, fisioteràpia, podologia, logopèdia, treball social, nutrició humana i dietètica i psicologia. en el cas dels titulats en ciències socials, els procedents de pedagogia, educació infantil, educació primària, sociologia, antropologia, ADE, econòmiques, dret i relacions laborals) 30%
 • L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat: 10%
 • L'experiència professional, superior a la sol·licitada com a requisit d'admissió, relacionada amb l'àmbit del màster: 30%
 • El coneixement d'una tercera llengua, de nivell superior al requisit d'admissió aplicable: 5%
 • La mobilitat durant els estudis previs: 5%
 • Possible aplicabilitat de les competències adquirides (per exemple, mitjançant una carta de compromís, ja sigui per part d'una organització / empresa o el responsable acadèmic d'un centre universitari -per exemple-, en la qual es destaqui la intenció de desenvolupar un projecte de formació o investigació que inclogui la simulació): 20%

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 

L'entrada d'estudiants en semestres posteriors a l'inicial serà estudiada per l'òrgan responsable del Màster per a cada cas. La decisió sobre l'admissió estarà condicionada com a mínim als següents criteris:

 

 • El màster ha de tenir places disponibles
 • En el supòsit que l'entrada sigui deguda a intercanvi en programes conjunts, aquesta estarà prevista amb anterioritat i s'ha d'assegurar que no altera ni interromp el desenvolupament normal d'altres mòduls de la mateixa Màster.
 • No serà possible admetre estudiants en assignatures que portin ja un semestre en curs, excepte si un reconeixement d'estudis previs compensa aquest retard.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

La preinscripció al Màster Universitari es realitza del 18 de maig al 10 de juliol de 2021.

 

La matrícula al Màster Universitari es realitza durant la segona quinzena de juliol de 2021.

 

2n període de preinscripció: de l'1 de setembre al 16 d’octubre de 2021 (si hi ha places disponibles).

 

 

DOCUMENTACIÓ

 

Per fer-la efectiva cal enviar un correu-e a mastersimulacio@umanresa.cat amb la següent informació:

 

- Currículum Vitae
- Titulacions
- Expedient o certificat amb la nota mitjana de la titulació que dona accés al màster.
- Carta de motivació

 

Un cop rebuda la documentació, la coordinació del Màster es posarà en contacte per pactar una entrevista i posteriorment es comunicarà l'admissió.