Tràmits acadèmics

Títols propis

 

Quan un estudiant hagi acabat els estudis de màster o postgrau, podrà tramitar el títol a través del Centre Internacional de Formació Contínua (93 875 73 48 - infofc@umanresa.cat). El sol·licitant haurà de complimentar aquesta instància i lliurar-la signada amb una fotocòpia de DNI i el comprovant de les taxes.

 

 

Lliurament de títols propis

 

- Recollir-ho personalment al Centre Internacional de Formació Contínua de la FUB presentant el DNI.

 

- Autoritzar a una persona a recollir-ho, que s'haurà d'identificar amb el seu DNI o altre document equivalent i lliurar una autorització signada pel sol•licitant amb una fotocòpia del DNI del mateix.

 

- Sol·licitar l’enviament del títol per correu. En aquest cas l’interessat es farà càrrec de la taxa d’enviament. Les dades les trobarà en aquesta instància que haurà de retornar indicant l’adreça postal completa on es vol rebre.

 

En el cas de l’enviament per correu, la Fundació Universitària del Bages declina tota responsabilitat sobre el títol des del moment de sortida de l’edifici.

 

 

Anul·lació de la reserva de plaça

 

El CIFC es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. Només en cas d’anul·lació del programa, o de no ser admès, es retornarà l’import de la preinscripció.

 

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del programa. En la resta de casos es retindrà un 20% de l’import del curs.

 

Els alumnes estrangers que hagin sol·licitat una carta pel visat no tindran dret a retorn.

 

 

Formularis i documents

 

- Instància acadèmica
- Pagament de taxes i certificacions
- Sol·licitud de baixa o d’anul·lació de matrícula
- Ordre de domiciliació bancària