ERASMUS Docència

CONVOCATÒRIA, SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ


Convocatòria 2018/19

 

La sol·licitud en línia estarà activa de l'11 de juny de 2018 al 21 de maig de 2019 i es realitzaran 5 resolucions de concessió d'ajuts:

> 1a resolució: 17 de setembre de 2018 (sol·licituds rebudes fins a 7 de setembre)
> 2a resolució: 16 de novembre de 2018 (sol·licituds rebudes fins a 6 de novembre)
> 3a resolució: 31 de gener de 2019 (sol·licituds rebudes fins a 21 de gener)
> 4a resolució: 29 de març de 2019 (sol·licituds rebudes fins a 19 de març)
> 5a resolució: 31 de maig de 2019 (sol·licituds rebudes fins a 21 de maig)

 

Presentació de sol·licituds

Totes les sol·licituds i la resta de documentació es presentarà a l'Àrea de Relacions Internacionals o via email a eruiz@umanresa.cat, segons s'indiqui.

 

Per formalitzar la sol·licitud de la beca a la UVic-UCC caldrà:

1. Accedir al portal de sol·licituds (instruccions de registre i accés)

2. Emplenar la sol·licituds seguint les indicacions i adjuntar-hi carta o correu electrònic d'acceptació de la institució d'acollida, on constin l'objectiu, les hores docents i les dates aproximades de la mobilitat (model de carta d'acceptació).

4. Un cop finalitzada la sol·licitud, imprimir el document PDF que es genera i lliurar-lo, signat pel sol·licitant i per la personal que autoritza la mobilitat, a l'Àrea de Relacions Internacionals.