Curs anglès nivell 7 (vespre)

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 120 hores (80% presencials i 20% de treball autònom).

 

Presentació: El curs Anglès 7 (Proficiency) correspon al nivell C2 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MCER). Aquest curs està orientat a ajudar l’estudiant a assolir els nivells més alts quant a capacitat de comunicació, fluïdesa i sofisticació lingüística com a usuari d’una llengua estrangera.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: Els estudiants poden escollir entre dos itineraris: avaluació contínua o examen final, tal com defineix la normativa d’avaluació del centre.
En el cas d’avaluació contínua és imprescindible que l’alumne hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions de la classe i hi  hagi realitzat les activitats d’avaluació establertes per a cada un dels nivells.

 

Horari: Dimarts i dijous de 19.00 a 20.30 hores.

 

Calendari: Del 3 d’octubre de 2017 al 31 de maig de 2018.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 525€
           Alumnes Grau FUB 420€
           Exalumnes Grau FUB 472,50€
           Institucions vinculades a la FUB 472,50€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 10 al 27 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2017.

 

Certificació: L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d’UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya.
Si ets estudiant d’UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya.