Curs anglès nivell 4 (semipresencial)

Modalitat: Semipresencial.

 

Durada: 120 hores (60% presencials i 40% de treball autònom).

 

Presentació: En aquest curs es consoliden i amplien els coneixements previs de llengua anglesa i promouen l'ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general en situacions diverses, formals i informals i amb un cert nivell de complexitat. L’alumne adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, a banda dels aspectes gramaticals i de vocabulari, corresponents a un nivell d’usuari de la llengua mitjà-alt (B2.1) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: Els estudiants poden escollir entre dos itineraris: avaluació contínua o examen final, tal com defineix la normativa d’avaluació del centre.
En el cas d’avaluació contínua és imprescindible que l’alumne hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions de la classe i hi  hagi realitzat les activitats d’avaluació establertes per a cada un dels nivells.

 

Horari: Dissabtes, de 10.00 a 12.00 hores.

 

Calendari: Del 7 d’octubre de 2017 al 9 de juny de 2018.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 370€
           Alumnes Grau FUB 296€
           Exalumnes Grau FUB 333€
           Institucions vinculades a la FUB 333€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 10 al 27 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2017.

 

Certificació: L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d’UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya.
Si ets estudiant d’UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya.