Curs anglès nivell 3 (migdia)

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 120 hores (80% presencials i 20% de treball autònom).

 

Presentació: En aquest curs es consoliden i amplien els coneixements previs de llengua anglesa i promouen l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general en situacions pròpies de la vida quotidiana, formals i informals. L’alumne adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, a banda dels aspectes gramaticals i de vocabulari, corresponents a un nivell d’usuari de la llengua mitjà (B1) i podrà obtenir una acreditació ACLES d’aquest nivell. Així també desenvoluparà estratègies comunicatives per enfrontar-se a situacions familiars o d’interès personal i estratègies per a l'aprenentatge autònom de llengües, que facilitin l'ús de l'idioma en activitats professionals, culturals o d'interès personal.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: Els alumnes hauran de superar un examen final acreditatiu que avaluarà totes les destreses lingüístiques. Per superar-lo, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria, han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

 

Horari: Dilluns i dimecres de 14.30 a 16.00 hores.

 

Calendari: Del 2 d’octubre de 2017 al 6 de juny de 2018.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 525€
           Alumnes Grau FUB 420€
           Exalumnes Grau FUB 472,50€
           Institucions vinculades a la FUB 472,50€
          
En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 10 al 27 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2017.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVIC-UCC amb segell CERTACLES. L'expedició d'aquesta acreditació té un cost de 25€. 

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d’UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya.
Si ets estudiant d’UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya.